A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

A közösségi szolgálat keretei között

  1. az egészségügyi,
  2. a szociális és karitatív,
  3. az oktatási,
  4. a kulturális és közösségi,
  5. a környezet- és természetvédelemi,
  6. a katasztrófavédelmi,
  7. a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

A tanulót fogadó szervezetnek az a) és g) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

További dokumentumok (az osztályfőnöktől szerezhető be):

Az elvégzett közösségi munkát a tanuló a közösségi szolgálati naplóban vezeti.

A fent említett dokumentumok az adott tanévre szólnak. Amennyiben a tanuló az adott tanévben végzett a közösségi munkával, a naplót az osztályfőnöknek kell leadnia, aki ez alapján a szükséges adminisztrációt elvégzi.

Jogszabály: A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról